So-net無料ブログ作成
タガログ語 ブログトップ

基礎タガログ語 [タガログ語]

Let's learn Tagalog (Philippines).
1 ako I 私
2 ikaw You あなた
3 Siya He/she 彼/彼女
4 Ako ay si Taro. I am Taro. 私は太郎です。
5 Hapones ako. I am a Japanese. 私は日本人です。
6 Anong pangalan mo? What is your name? あなたのお名前何ですか?
7 Ano po ang pangalan? What is your name? あなたのお名前何ですか?
8 Ikaw ba ay Pilipino? Are you a Filipino? あなたはフィリピン人ですか?
9 Mayroon ba silang ginawa? Have they done anything?
10 ba (question) ba makes an interrogative sentence. baは疑問文を作る
11 Ilang taon ka na? How old are you? おいくつですか?
12 Saan ka nakatira? Where do you live? どこに住んでいますか?
13 Saan kayo nakatira? Where do you live? どこに住んでいますか?
14 Anong trabaho mo? What is your work? お仕事は何ですか?
15 mo your, by you
16 Oo Yes はい
17 Hindi No いいえ
18 Hindi na ako pupunta sa simbahan. I won't go to the church any more. 私はもう教会にはいかないでしょう。
19 Salamat Thank you. ありがとう
20 Maraming salamat po. Thank you very much. 大変ありがとう。
21 Salamat sa kabutihan mo. Thank you for your kindness. ご親切ありがとう。
22 Maraming salamat Thank you. ありがとうございます
23 Walang anuman You're welcome どういたしまして
24 Walang pong anuman. You're welcom. / Not at all.
25 Excuse me. Excuse me. 失礼します
26 I'm sorry. I am sorry. ごめんなさい
27 Nice to meet you. It is glad to see you. お会いできて嬉しいです
28 Magandang umaga. Good morning おはよう
29 Magandang hapon. Good afternoon (good evening) こんにちは(こんばんは)
30 Magandang gabi. Good evening こんばんは
31 Paalam. Good-bye さようなら
32 kumusta ka? How are you? お元気ですか?
33 Mabuti naman. I'm fine. 元気です
34 Puwede bang magtanong? May I ask you? お聞きしてもよろしいですか?
35 puwede ~ It can be done. ~できる
36 bang Do you~? ~しませんか?
37 magtanong ask / enquire 質問する
38 Gusto mo bang kumain-tayo? Would you like to have dinner with me? 私と食事をしませんか?
39 Saan ang~ Where is ~? ~はどこですか?
40 Mayroon ba~ Is there ~? ~はありますか?
41 Meron ba~ Is there ~? ~はありますか?
42 gusto ko nang~ I want ~. ~が欲しい
43 gusto want want
44 puwede ba~ Is it possible to (do)~ ~はできますか?
45 Naintindihan ko na. I understand. / I see. 分かります。分かりました。
46 Hindi ko, naintindihan. I don't understand. 分かりません。
47 Sino? who 誰ですか?
48 Ano? what 何ですか?
49 Kailan? when いつですか?
50 Magkano? how much いくらですか?
51 Magkano ang iyong suweldo? How much is your salary? あなたのお給料はいくらですか?
52 iyong that, that one that, that one
53 suweldo salary salary
54 Ilan? How much is it? どのくらいですか?/少ない
55 Nasaan ba C.R.? Where is a rest room? トイレはどこですか?
56 nasaan where where
57 lalaki Man 男
58 babae Woman 女
59 Anong oras na? What time is it? 何時ですか?
60 oras Time 時間
61 Mainit It is hot. 暑いです。
62 Pagod I've got tired. 疲れました。
63 Gutom na ako. I've got hungry. お腹がすきました。
64 gutom Hunger 空腹
65 Busog na ako. I'm full. 満腹です。
66 busog I'm full. 満腹
67 Meron ba akong kuwarto? Do you have vacancy (room)? 部屋はありますか?
68 Magkano ba ang room-rate? How much is a room rent? 部屋代はいくらですか?
69 mas mura kuwarto. cheaper room もっと安い部屋
70 mas magandang kuwarto. cleaner room もっときれいな部屋
71 mas more more
72 Puwedeng pumasok sa kuwarto ngayon? Can I enter the room right now? 今すぐ部屋にはいれますか?
73 puwedeng possible ~できる
74 pumasok enter 中に入る
75 ngyon now, nowadays 今、現在
76 Saan ang kuwarto ko? Where is the room? 部屋はどこですか?
77 susi. Key 鍵
78 Puwede bang pakitago ang bagahe ko? Will you keep this baggage? この荷物を預かってもらえますか?
79 puwede Yes you may do. (permission) ~してもよい(許可)
80 bang Do (you)? Do (you)?
81 bagahe Baggage 荷物
82 Pakipalit ang salapi. Change money, please. 両替してください。
83 salapi Currency 通貨
84 pakipalit Change money. 両替する
85 Magkano ho ang halaga ng palitan. How much is the exchange rate? 交換レートはいくらですか?
86 Gusto kong magpabarya. Give me coins, too. 小銭もください。
87 Sa Cubao. To Cubao. クバオまで。
88 Sa tabi lang ho. Stop at the side of road. 端に寄せてください。
89 Papano ang papunta sa~? How can I get to ~? ~はどう行くのですか?
90 papuntang bound for~ bound for~
91 Saan bang bus papunta sa~? Where does the bus leave for~ ~へ行くバスはどこですか?
92 saan where where
93 bang Do (you)? Do (you)?
94 Anong bayan ito? What's the name of this town. この町は何と言いますか?
95 bayan small town, municipality small town, municipality
96 kainan Restaurant 食堂
97 pagkain food たべもの
98 Patingin ng menu. Show me menu. メニューを見せてください。
99 patingin check up check up
100 ng of, by of, by
101 Anong gusto mo? What do you want. 何がいいですか?
102 Meron bang beer? Do you have beer? ビールはありますか?
103 bang Do (you)? Do (you)?
104 Pakibigyan mo ako ng beer. Give me beer. ビールをください。
105 malamig na tubig. Cold water 冷たい水
106 malamig cold. 寒い、冷たい
107 tubig Water 水
108 Kumain na tayo. Let's eat. 食べましょう。
109 kumain eat 食べる
110 tayo site, situation site, situation
111 Kumain ako. I eat. 私は食べます。
112 masarap. It is delicious. おいしい。
113 hindi masarap. It isn't delicious. おいしくない。
114 Tapos na. It was finished. 終わった。
115 tapos ending, conclusion ending, conclusion
116 Hindi pa. Still. まだ。
117 bayad. Accounts. お勘定。
118 Ano ito? What is this? これは何ですか?
119 ano what what
120 ito this this
121 Magkano? How much is it? いくらですか?
122 magkano how much? how much?
123 Magkano bang isang kilo? How much for one kilo. 1キロいくらですか?
124 isang ? ?
125 mahal. It is expensive. 高い。
126 mura. It is cheap. 安い。
127 May tawad ba. Give me a discount, please. 値引きしてください。
128 may there are (is), am, is there are (is), am, is
129 May malalang problema ba siya? He has a serious problem 彼は深刻な問題をかかえていますか?
130 malalang serious 深刻な
131 problema problem 問題
132 tawad discount discount
133 Huwag na. I don't take it. やめとく。
134 huwag do not do not
135 Alin bang mas mura? Don't you have a cheper one? どれかもっと安いのはありませんか?
136 alin which which
137 bang Do (you)? Do (you)?
138 mas more more
139 mura cheap, inexpensive cheap, inexpensive
140 Han bang kailangan? How much do you want? どれだけ欲しいのですか?
141 han how much? how much?
142 bang Do (you)? Do (you)?
143 kailangan demand demand
144 mabigat. heavy 重い。
145 magaan. light 軽い。
146 maganda. beautiful/pretty/beautiful/good きれいな/美しい/麗しい/よい
147 isa 1 1
148 dalawa 2 2
149 tatlo 3 3
150 apat 4 4
151 lima 5 5
152 anim 6 6
153 pito 7 7
154 walo 8 8
155 siyam 9 9
156 sampu 10 10
157 labing-isa 11 11
158 labing-dalawa 12 12
159 labing-tatlo 13 13
160 dalawam-pu 20 20
161 Linggo Sunday 日曜日
162 Lunes Monday 月曜日
163 Martes Tuesday 火曜日
164 Miyerkoles Wednesday 水曜日
165 Huwebes Thursday 木曜日
166 Biyernes Friday 金曜日
167 Sabado Saturday 土曜日
168 Enero January 1月
169 Pebrero February 2月
170 Marso March 3月
171 Abril April 4月
172 Mayo May 5月
173 Hunyo June 6月
174 Hulyo July 7月
175 Agosto August 8月
176 Septyembre September 9月
177 Oktubre October 10月
178 Nobyembre November 11月
179 Disyembre December 12月
180 Ngayon Today 今日
181 Bukas Tomorrow あした
182 Kahapon Yesterday きのう
183 Kanina short time (while) ago. さっき
184 Mamaya later あとで
185 araw day 日
186 araw araw every day 毎日
187 lolo grandfather おじいちゃん
188 lola grandmother おばあちゃん
189 tatay Father おとうさん
190 nanay Mother おかあさん
191 anak Child こども
192 bakla homosexual ホモセクシャル
193 pinto Door ドア
194 isara mo ang pinto close the door. ドアを閉める
195 isara close/shut shut
196 mesa table テーブル
197 sigarilyo Cigarette たばこ
198 diyaryo Newspaper 新聞
199 gamot Medicine 薬
200 Aray It is painful. 痛い
201 masakit painful, sore painful, sore
202 Maraming salamat Thank you very much. Thank you very much.
203 Maraming salamat po. Thank you very much. (polite) Thank you very much. (polite)
204 Kaunti A little bit. 少し
205 Gusto ko I like it. (my favorite) 好き (私のお気に入り)
206 Ayaw ko I dislike it. きらい
207 Mabuhay welcome/banzai/toast/cheers ようこそ/万歳/乾杯
208 Pakiikot Turn it around. 回してください。
209 Para Stop here. 停めてください。
210 dito na lang. Here is the destination. ここです。
211 na lang the only ~, (only) たったの~だけ (only)
212 Pakihintay dito. Wait here please. ここで待っていてください。
213 hintayin wait wait
214 Dito. here ここ。
215 Diyan. there あそこ。
216 Doon. over there むこう。
217 Sa loob. inside 中に。
218 Sa labas. outside 外に。
219 Sa kanan. on the right hand side 右に。
220 Sa kaliwa. on the left hand side 左に。
221 kape Coffee コーヒー
222 gatas Milk ミルク
223 asukal Sugar 砂糖
224 mainit na tubig Hot water お湯
225 isda Fish 魚
226 gulay Vegetables 野菜
227 hipon Lobster 海老
228 baka Cattle 牛
229 baboy Pig 豚
230 manok chicken チキン
231 Kanina Rice ごはん
232 saging Banana バナナ
233 pinya Pineapple パイナップル
234 mangga mango マンゴー
235 pakwan watermelon すいか
236 Isa pa. Give me one more. もうひとつ下さい。
237 kutsara Spoon スプーン
238 atsara The pickles of papaya パパイヤの漬物
239 bote Bottle/feeding bottle ボトル/哺乳瓶
240 baso Glass グラス
241 Gusto mo pa? Do you want to have more? もっと欲しいですか?

タガログ語 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。

この広告は180日新規投稿のないブログに表示されます